simple ಅಡುಗೆ's

ನಿಪ್ಪಟ್ಟು :

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  


1 ಕಪ್  ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 


1 ಕಪ್  ಅಕ್ಕಿ  ಹಿಟ್ಟು 

1 ಕಪ್  ಚಿರೋಟಿ ರವೆ  

ಇವಿಷ್ಟನ್ನು  ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಯೊಂದಿಗೆ  ಮಿಕ್ಸ್  ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಗೆ  ಇಡಿ. 

next --->


ªÀÄÄ¶Ö ±ÉÃAUÁ ©Ãd

MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö ºÀÄjUÀqÀ¯É
3 J¸À¼ÀÄ PÀj¨ÉêÀÅ
4 ºÀ¹ ªÉÄt¸ÀÄ
E«µÀÖ£ÀÄß «ÄQìUÉ ºÁQ MAzÉgÀqÉ PÀët qÀÄgïgïgï.... C¤ß¹.

¸ÀÆZÀ£É: wÃgÀ «ÄQì ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÉ®è ºÀ°èUÉ ¹QÌzÉæÃ£É gÀÄa.

F «ÄQì ªÀiÁrzÀ «Ä±ÀætzÉÆA¢UÉ ¸ÉÊqïUÉ PÀ®¹lÖ »nÖ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÀ¹
gÀÄaUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ G¥ÀÄà ºÁQ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ ¨ÉgÀ¹ ZÉ£ÁßV PÀ®¹. (¥ÀÆj »nÖ£À ºÀzÀQÌgÀ¨ÉÃPÀÄ).
£ÀAvÀgÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ GAqÉ ªÀiÁr PÉÊAiÀÄ°è vÀnÖ ¥sÉÆÃPïð¤AzÀ ZÀÄaÑ (CzÀÄ G§â¨ÁgÀzÉAzÀÄ ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ CµÉÖ.)

FUÀ JuÉÚ ©¹ ªÀiÁr vÀnÖzÀ »lÖ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ©qÀĪÀÅzÀÄ. PÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Át¯É¬ÄAzÀ vÉUɬÄj UÀj UÀjAiÀiÁzÀ ¤¥ÀàlÄÖ gÉr

2.>

PÀ¥ïì:
1 PÀ¥ï PÀqÉè »lÄÖ
1 PÀ¥ï PÁ¬ÄvÀÄj
1 PÀ¥ï ºÁ®Ä(PÁ¬Ä¹zÀÄÝ)
1 PÀ¥ï vÀÄ¥Àà
2 PÀ¥ï ¸ÀPÀÌgÉ

ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁನ:
E®èªÀ£ÀÆß ZÉ£ÁßV «ÄPïì ªÀiÁr ¨Át¯ÉUÉ ºÁQ ªÀÄUÀÄZÀÑvÀÛ¯É EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ¨Át¯É ©qÀÄvÁÛ §AzÁUÀ MAzÀÄ vÀmÉÖUÉ vÀÄ¥Àà ¸ÀªÀj CzÀgÀ°è ºÁQ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ PÀmï ªÀiÁr w¤ß.

No comments:

Post a Comment